REGULAMIN WILLI WILGA

 1. Właściciel gospodarstwa agroturystycznego „Stajnia Wilga”: Wojciech Janicki, Cyganówka 53a, 08-470 Wilga. Obiekt noclegowy nosi nazwę „Willa Wilga”.
 2. Regulamin dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie gospodarstwa agroturystycznego.
 3. Przy przyjeździe Goście zobowiązani są do zgłoszenia się do recepcji z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem w celu zameldowania oraz uiszczenie opłaty za cały pobyt.
 4. Opłaty za pobyt ustala właściciel gospodarstwa. W cenie zawarta jest opłata klimatyczna ustalana przez Urząd Gminy.
 5. Przy przedłużaniu noclegów w trakcie pobytu i braku wpłaty „z góry” Gościom nie przysługują zniżki.
 6. Jeżeli nie ma odmiennych ustaleń pisemnych (mailowych) z właścicielem lub jego przedstawicielem, lub zawartych w ofercie, Goście indywidualni dokonujący rezerwacji pokoju, wyżywienia lub innej usługi zobowiązani są do uiszczenia zadatku w wysokości 30%. Resztę wpłaty należy dokonać najpóźniej na 7 dni przed przyjazdem.
 7. Jeżeli nie ma odmiennych ustaleń pisemnych (mailowych) z właścicielem lub jego przedstawicielem, lub zawartych w ofercie, a rezerwacja pokoju, wyżywienia lub innej usługi nie została wykonana z uwagi na rezygnację strony, która zadatek dała, to zadatek przepada na rzecz właściciela (zadatek w wysokości 30% do 8 dni do wykonania usługi i 100% całej należności od 7 dni do dnia wykonania usługi).
 8. Przy rezygnacji z części usługi (np. skróceniu pobytu, rezygnacji z wyżywienia itp.) nie zwracamy należności.
 9. W przypadku grup sposób zapłaty określa umowa zawarta pomiędzy przedstawicielem grupy a właścicielem. 
 10. Recepcja "Willi Wilga" przydziela pokój wraz z wyposażeniem.
 11. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za przekazane mienie oraz za szkody wyrządzone na terenie gospodarstwa.
 12. Parkowanie pojazdów jest dozwolone wyłącznie w wyznaczonych miejscach. Parkingi są nie strzeżone.
 13. Na terenie gospodarstwa dzieci przebywają pod opieką rodziców lub innych osób dorosłych.
 14. Doba hotelowa trwa od godziny 12.00 do godziny 10.00.
 15. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do godziny 6.00.
 16. Osoby odwiedzające Gości mogą przebywać na terenie gospodarstwa od godz. 8.00 do godz. 22.00.
 17. Osoby odwiedzające kolonistów i obozowiczów mogą przebywać na terenie od godz. 8.00 do godz. 20.00.
 18. Przebywanie psów i innych zwierząt domowych na terenie gospodarstwa agroturystycznego jest dozwolone tylko po uzyskaniu zgody od właściciela lub jego przedstawiciela i po dokonaniu odpowiednich opłat.
 19. Psy na terenie gospodarstwa mogą przebywać wyłącznie na smyczy i w kagańcu.
 20. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest dozorować je, posiadać książeczkę z aktualnymi szczepieniami 
  oraz stosować się do ogólnych wymagań sanitarnych, w szczególności sprzątać odchody zwierzęcia.
 21. Zabrania się przebywania zwierząt w jadalni i sali oraz na terenie "Stajni Wilga" (ujeżdżalnia i stajnia).
 22. Wykupiony pobyt w gospodarstwie nie stanowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przebywających w nim osób oraz kradzieży i zniszczenia mienia.
 23. Właściciel gospodarstwa nie ponosi odpowiedzialności za utracone mienie własne należące do Gości.
 24. Utrzymanie czystości w pokojach należy do Gości.
 25. Podłogi w pokojach i łazienki mogą być sprzątane po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.
 26. Środki do utrzymania czystości i higieny pomieszczeń wydaje gospodarz (recepcjonista) obiektu.
 27. Przed wyjazdem pokój należy przekazać gospodarzowi (recepcjoniście) w stanie kompletnym i niezniszczonym.
 28. Na terenie gospodarstwa palenie papierosów dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach.
 29. W budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia. W przypadku naruszenia zakazu obowiązuje kara 200 zł. Za naruszenie uważa się zapach dymu papierosowego w pomieszczeniu.
 30. Na terenie całego gospodarstwa należy przestrzegać przepisów p. poż i BHP w szczególności nie używać otwartego ognia. 
 31. Gospodarstwo agroturystyczne jest monitorowane.
 32. Na życzenie Gości regulamin wysyłamy pocztą email.
 33. Telefony alarmowe: Policja 997, Straż Pożarna 998, Pogotowie Ratunkowe 999, Telefon Alarmowy z telefonu komórkowego 112. 

  regulamin obowiązuje od 01.09.2012